หน้าแรก ประวัติแพทย์

ประวัติแพทย์

ประวัตินายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ (Eng)

ff

คุณหมอมีประวัติดีเด่นในเรื่องการรักษาคนไข้ ความเมตตา เป็นหมอที่ตั้งใจรักษาคนไข้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีการสอนและเผยแพร่ความรู้ โดยใช้หลักการบูรณาการสหสาขาวิชา การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ตะวันออก วิชาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก กายภาพบำบัด สุขภาพจิต ได้รับการยอมรับจากคนไข้มากมายในการรักษาด้วยวิชา “กายบำบัดองค์รวม (Holistic Physical Treatment)” ซึ่งใช้แนวทาง "การรักษาสุขภาพด้วยวิถีทางพึ่งตนเอง"

ปัจจุบันคุณหมอรับราชการอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
และโฆษกกรมควบคุมโรค
Dr.Rungrueng Kitphati,MD,FETP Cert.
Director of Bureau of Emerging Infectious Diseases and
Spokesman for the Department of Disease Control

09-09-26-153845

นอกจากนี้คุณหมอยังเป็นอาจารย์พิเศษในสาขาต่างๆดังนี้

- อาจารย์พิเศษด้านการแพทย์ตะวันออก การแพทย์ทางเลือก ในหัวข้อ “ กายบำบัดองค์รวม” ให้กับ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

- อาจารย์พิเศษด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร International Field Epidemiology Training Program with the Collaboration of Ministry of  Public Health, Thailand, WHO and Centers for Disease Control and Prevention, USA.

- อาจารย์พิเศษวิชาระบาดวิทยา ระบาดวิทยาห้องปฏิบัติการ และสาธารณสุขศาสตร์ให้กับหน่วยราชการต่างๆ

- อาจารย์พิเศษหลักสูตรการรักษาการบาดเจ็บกระดูกและกล้ามเนื้อด้วยการแพทย์ทาง เลือก รุ่นที่ 1 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ประวัติการศึกษา

คุณหมอจบแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2537

- ปี พ.ศ. 2541 เข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) หลักสูตร International Field Epidemiology Training Program       with the Collaboration of Ministry of Public Health, Thailand, WHO and Centers for Disease Control and Prevention, USA.

- คุณหมอสอบผ่านได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชิ พเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine), ระบาดวิทยา (Epidemiology), สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health), สุขภาพจิตชุมชน (Community Mental Health) และเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก (Clinical Preventive Medicine) รวมถึงเป็นพยานแพทย์ผู้เชีั่ยวชาญศาล สาขานิติเวชวิทยา (Forensic Medicine) โดยได้รับการแต่งตั้งจากศาลอาญาประเทศสิงคโปร์ ขณะปฏิบัติราชการตำรวจ (ร้อยตำรวจเอกรุ่งเรือง กิจผาติ ยศในขณะนั้น ปัจจุบันลาออกจากราชการตำรวจ และมารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข)

09-11-11-210157

ผลงาน/รางวัล

- คุณหมอได้รับรางวัล นักศึกษาตัวอย่างด้านบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2535 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่น ด้านผู้นำสร้างสรรกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี การศึกษา พ.ศ.2535 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ขณะที่รับราชการตำรวจ คุณหมอได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากการปฏิบัติราชการตำรวจ ปี พ.ศ. 2538 จาก C.I.D. กรมตำรวจ ประเทศสิงคโปร์ และรางวัลโล่เกียรติยศจากการปฏิบัติราชการตำรวจ ปี พ.ศ. 2539 จากสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

- เมื่อมารับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล"บุคคลดีเด่นแห่งปี" ประจำปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2547 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัล "คนดีศรีกรม" ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พ.ศ. 2548 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศของคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ จากผลงานเรื่อง “ระบบการตรวจวิเคราะห์โรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ”

- คุณหมอมีผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เท่าที่พบใน Internet อย่างน้อย 35 เรื่อง

dr001

คลินิกเวชกรรมหมอรุ่งเรือง

ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตั้งอยู่ที่ 10 ซ.คลินิกหมอรุ่งเรือง (ตรงข้ามซอยสมประสงค์) ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมฯ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร.08-1149-4777,02-581-5635 
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 16.00 - 19.30 น. วันอาทิตย์รับบัตร 07.30 - 12.00 น.
วันเสาร์หยุดทำการ
โปรดโทรสอบถามล่วงหน้าทุกครั้งว่าคลินิคปิดหรือไม่เนื่องจากคุณหมออาจติดราชการด่วน

dr.rungrueng.clinic@gmail.com